Algemene gebruikersvoorwaarden uienhandel.com

1. Definities
Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:
1.1 Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van Uienhandel.com.
1.2 Algemene Transactievoorwaarden: de voorwaarden van Uienhandel.com die van toepassing zijn op ieder aanbod van Verkoper, biedingen van Koper en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Koper en Verkoper.
1.3 Gebruiker(s): Verkoper(s) en Koper(s) die zich bij Uienhandel.com hebben geregistreerd.
1.4 Handelsfee: de fee die Koper aan Uienhandel.com verschuldigd is voor iedere aankoop van een Partij via de Marktplaats.
1.5 Koper: de teler, handelaar, exporteur of poolbeheerder die zich bij Uienhandel.com heeft geregistreerd als koper.
1.6 Marktplaats: het besloten gedeelte van de Website dat alleen voor Kopers en Verkopers toegankelijk is.
1.7 Uienhandel.com: Uienhandel B.V, gevestigd te Swifterbant aan de De Kil 46, handelende onder de naam Uienhandel.com.
1.8 Verkoper: de teler, handelaar, exporteur of poolbeheerder die zich bij Uienhandel.com heeft geregistreerd als verkoper.
1.9 Website: de website van Uienhandel.com zoals bereikbaar via de URL www.uienhandel.com.

2. Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden
2.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de registratie als Koper en Verkoper en op ieder gebruik van de Website en de Marktplaats.
2.2 Daarnaast zijn de Algemene Transactievoorwaarden van Uienhandel.com van toepassing op ieder aanbod van Verkoper, biedingen van Koper en iedere overeenkomst tussen Koper en Verkoper.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Uienhandel.com en Gebruiker. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
2.4 Voor zover daarvan in de overeenkomst niet wordt afgeweken zijn de Algemene Voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden voor de contractteelt, in - en verkoop van zaaiuien, met bijbehorend keuringsreglement en arbitragereglement 2006 (AVZ) van toepassing op de uitvoering van deze overeenkomst.

3. Registratie
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Marktplaats, dient Gebruiker zich als Koper en/of Verkoper te registreren via de Website. Registratie is alleen mogelijk als Gebruiker handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3.2 Door zich te registreren bij Uienhandel.com, aanvaardt Gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Transactievoorwaarden van Uienhandel.com.
3.3 De "gegoedheid" van Kopers moet vaststaan voordat zij kunnen bieden op de Marktplaats. Als daar reden voor is kan Uienhandel.com aanvullende voorwaarden stellen die een correcte naleving van de via de Marktplaats aangegane verplichtingen moeten garanderen. Daarnaast heeft Uienhandel.com het recht om op ieder moment, dus ook na registratie, onderzoek te (laten) doen naar de kredietwaardigheid van Kopers. Indien hieruit blijkt dat Koper niet of onvoldoende kredietwaardig is, heeft Uienhandel.com het recht om de registratie te weigeren of eenzijdig te beëindigen.
3.4 Door zich te registreren bij Uienhandel.com, verklaart Gebruiker dat hij nooit is veroordeeld wegens misdrijven wegens computercriminaliteit of enig ander misdrijf of fraude.
3.5 Uienhandel.com heeft het recht om de registratie als Koper of Verkoper zonder opgaaf van redenen te weigeren of eenzijdig te beëindigen.

4. Account en inloggegevens
4.1 Voor iedere geregistreerde Gebruiker wordt een account aangemaakt waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Marktplaats.
4.2 Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker die de account heeft aangemaakt en geactiveerd.
4.3 Een wachtwoord is - in combinatie met het opgegeven e-mailadres - noodzakelijk om in te loggen op de account en zo toegang te krijgen tot de Marktplaats en gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de Marktplaats.
4.4 Gebruiker staat ervoor in dat de gegevens die hij verstrekt in het kader van zijn account en ook iedere verdere transactie via de Marktplaats, juist, volledig en up to date zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dient Gebruiker direct door te geven aan Uienhandel.com.
4.5 Gebruiker dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of zijn account.
4.6 Overeenkomsten die worden gesloten via een account zijn volledig voor rekening en risico van de Gebruiker van het betreffende account.
4.7 Gebruiker moet verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van het wachtwoord en/of de account direct schriftelijk melden aan Uienhandel.com (waarbij melding per e-mail ook als schriftelijke melding geldt). Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door Uienhandel.com van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de account wordt gemaakt.
4.8 Indien Uienhandel.com constateert of redelijkerwijs kan vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het account van Gebruiker, heeft Uienhandel.com het recht de account van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Uienhandel.com hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat Uienhandel.com aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

5. Voorwaarden gebruik Website en Marktplaats
5.1 Gebruiker is verplicht de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele nadere aanwijzingen of instructies van Uienhandel.com na te leven.
5.2 Gebruiker garandeert dat de door hen verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn. Uienhandel.com heeft het recht om de juistheid van verstrekte informatie en gegevens te controleren en informatie en gegevens van Gebruiker te verwijderen indien deze onjuist blijken te zijn of de juistheid niet vast komt te staan.
5.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om:

5.4 Het is Gebruikers niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uienhandel.com.
5.5 Indien Uienhandel.com constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft Uienhandel.com het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Uienhandel.com hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat Uienhandel.com aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

6. Betaling
6.1 Indien een Gebruiker een factuur van Uienhandel.com niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aan Uienhandel.com de wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met 2%, berekend vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling.
6.2 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van de aan Uienhandel.com verschuldigde bedragen komt ten laste van Gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 (lees: tweehonderdvijftig Euro).
6.3 De vordering tot betaling van de aan Uienhandel.com verschuldigde bedragen is direct van rechtswege opeisbaar zodra Gebruiker:

7. Communicatie
7.1 communicatie tussen Uienhandel.com en Gebruikers vindt in principe elektronisch plaats.
7.2 Elektronische communicatie van Uienhandel.com aan Gebruikers wordt geacht door Gebruikers te zijn ontvangen op de dag van verzending. Het al dan niet ontvangen van deze communicatie komt voor risico van de Gebruiker.

8. De Website en Marktplaats
8.1 Alle uitingen en informatie van Uienhandel.com op de Website en de Marktplaats zijn vrijblijvend en binden Uienhandel.com niet.
8.2 Uienhandel.com besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website en de Marktplaats. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Uienhandel.com accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website en de Marktplaats, reclame-uitingen en prijsvermeldingen daaronder begrepen. Daarnaast aanvaardt Uienhandel.com geen aansprakelijkheid voor informatie op de Website en de Marktplaats die van derden afkomstig is. Informatie van derden die van essentieel belang is voor Gebruiker dient altijd door Gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.
8.3 Uienhandel.com kan niet garanderen dat de Website en de Marktplaats te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Marktplaats van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Uienhandel.com streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden. Uienhandel.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Website en de Marktplaats.
8.4 Voorts is Uienhandel.com niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten van de Marktplaats.
8.5 Gebruiker draagt zelf zorg voor de benodigde internettoegang, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met de Website en de Marktplaats in verbinding te kunnen stellen.

9. Beëindiging registratie
9.1 Uienhandel.com heeft het recht om Gebruikers te weigeren of hun registratie eenzijdig te beëindigen indien daar aanleiding toe bestaat, zoals bij oneigenlijk gebruik, misbruik, het niet-naleven van overeenkomsten tussen Koper en Verkoper of het niet-naleven van overeenkomsten tussen Verkoper en de keurende instantie.

10. Intellectuele eigendom en informatie van derden
10.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website en de Marktplaats bij Uienhandel.com, voor zover deze rechten niet berusten bij derden/licentiegevers van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
10.2 Gebruiker mag (de informatie op) de Website en de Marktplaats raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Marktplaats in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website of de Marktplaats, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uienhandel.com.
10.3 Gebruikers zullen Uienhandel.com onmiddellijk informeren indien zij constateren dat iemand inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Uienhandel.com of, indien van toepassing, van licentiegever(s).
10.4 De informatie op de Website is deels afkomstig van derden. Uienhandel.com is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of onrechtmatige informatie van derden op de Website of de Marktplaats.
10.5 De Website en de Marktplaats kunnen links bevatten naar externe internetpagina's. Uienhandel.com is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website of de Marktplaats een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website of de Marktplaats.

11. Privacy en persoonsgegevens
11.1 De persoonsgegevens die Gebruiker aan Uienhandel.com verstrekt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden door Uienhandel.com verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Uienhandel.com. Deze gegevens worden door Uienhandel.com gebruikt in het kader van de registratie, beheer van het account, facturatie en eventuele bemiddeling bij geschillen tussen Kopers en Verkopers.
11.2 Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om de ingevoerde inloggegevens te onthouden. Daarnaast worden op de Website cookies ingezet die bijhouden welke pagina's worden bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst Google Analytics.
11.3 Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Website en de Marktplaats geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Gebruiker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website en de Marktplaats of dat Gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van de Website of de Marktplaats.
11.4 Uienhandel.com behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Gebruiker op de Website en de Marktplaats vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de account van Gebruiker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Website of de Marktplaats.
11.5 Voor meer informatie over het gebruik dat Uienhandel.com maakt van de persoonsgegevens van Gebruikers en over het gebruik van cookies op de Website en de Marktplaats, wordt verwezen naar het privacybeleid van Uienhandel.com zoals vindbaar op de Website.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Uienhandel.com organiseert enkel de Marktplaats waarop Verkopers en Kopers elkaar treffen en overeenkomsten kunnen sluiten. Uienhandel.com is zelf dus geen partij bij overeenkomsten tussen Kopers en Verkopers.
12.2 Uienhandel.com is niet verplicht tot het verifiëren of controleren van kwaliteit, kwantiteit of hoedanigheid van de producten, diensten, adviezen of marktinformatie die wordt aangeboden of automatisch wordt gegenereerd op de Website en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat informatie onjuist, onvolledig of onrechtmatig blijkt te zijn. Gebruikers vrijwaren Uienhandel.com voor alle aanspraken in dat kader.
12.3 Mocht Uienhandel.com desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot de vergoeding die Uienhandel.com in het jaar dat de schade ontstaat aan Gebruiker in rekening heeft gebracht. Daarbij wordt een reeks samenhangende gebeurtenissen beschouwd als één gebeurtenis.
12.4 De aansprakelijkheid van Uienhandel.com van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Uienhandel.com uitkeert in het betreffende geval.

13. Overige bepalingen
13.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Uienhandel.com en Gebruiker verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op het gebruik van de Website, het gebruik van de Marktplaats en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met het gebruik van de Website, het gebruik van de Marktplaats en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Flevoland, locatie Lelystad.