Algemene transactievoorwaarden Uienhandel.com

1. Definities
Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:
1.1 Aanbod: ieder aanbod van een Partij dat door Verkoper op de Marktplaats wordt gedaan.
1.2 Algemene Transactievoorwaarden: de onderhavige algemene transactievoorwaarden van Uienhandel.com.
1.3 Algemene Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden van Uienhandel.com die van toepassing zijn op de registratie als Koper en Verkoper en op ieder gebruik van de Website en de Marktplaats.
1.4 AVZ: de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden Zaaiuien (AVZ PDF).
1.5 Bevestiging: de aan-/verkoop bevestiging die automatisch via de Website wordt aangemaakt zodra er een Overeenkomst tot stand komt.
1.6 Handelsfee: de fee die Koper aan Uienhandel.com verschuldigd is voor iedere aankoop van een Partij via de Marktplaats.
1.7 Koper: de teler, handelaar, exporteur of poolbeheerder die zich bij Uienhandel.com heeft geregistreerd als koper.
1.8 Marktplaats: het besloten gedeelte van de Website dat alleen voor Kopers en Verkopers toegankelijk is.
1.9 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Koper en Verkoper die via de Marktplaats tot stand komt.
1.10 Partij: een partij uien van een bepaald ras en een bepaald perceel dat op een bepaalde fysieke locatie ligt opgeslagen.
1.11 Partij Beoordeling: beoordeling van de kwaliteit van een Partij door een onafhankelijke keurende instantie.
1.12 Teeltregistratie: een document waarin alle teeltmaatregelen van de betreffende Partij zijn vermeld.
1.13 Uienhandel.com: Uienhandel B.V. gevestigd te Swifterbant aan de De Kil 46 handelende onder de naam Uienhandel.com.
1.14 Verkoper: de teler, handelaar, exporteur of poolbeheerder die zich bij Uienhandel.com heeft geregistreerd als verkoper.
1.15 Website: de website van Uienhandel.com zoals bereikbaar via de URL www.uienhandel.com.

2. Toepasselijkheid Algemene Transactievoorwaarden en AVZ
2.1 Deze Algemene Transactievoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Verkoper, biedingen van Koper en iedere Overeenkomst. Daarnaast zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Marktplaats.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Transactievoorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Verkoper en Koper. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
2.3 Daarnaast zijn de AVZ van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover daar in deze Algemene Transactievoorwaarden tenminste niet van wordt afgeweken.
2.4 De volgende toevoegingen en/of wijzigingen aan de AVZ voorwaarden zijn in deze Transactievoorwaarden van toepassing:
2.4.1 Bij geschillen kunnen partijen (verkoper en koper) vooraf kiezen of ze voor een arbitrage via de AVZ voorwaarden kiezen of dat partijen voor een eigen arbiter of een mediator kiezen.
2.4.2 In overleg met de koper kunnen ook tijdens het laden monsters genomen worden.
2.4.3 Met betrekking tot het tarreren bij soorteermachine is ook handmatig sorteren toegestaan.
2.4.4 De plaats waar de weging plaats vindt wordt vastgesteld in overleg tussen koper en verkoper.
2.4.5 Bij de bepaling van de tarra geldt dat dat percentages niet per vracht gelden maar dat het gemiddelde van de gehele partij als uitgangspunt genomen wordt.
2.4.6 Voor tarra wordt de volgende korting op de prijs per kilogram toegepast:
- vanaf 10% tot 13% is de korting 0,15 cent per kilogram over de gehele partij;
- vanaf 13% tot 16% is de korting 0,30 cent per kilogram over de gehele partij;
- vanaf 16% kan de partij worden afgekeurd door de koper of kunnen nieuwe (prijs)condities worden afgesproken tussen verkoper en koper.
2.4.7 Onder ernstige gebreken worden verstaan: rot/smet; smetterige waterhuid/watervel; zaadpijpen; halsschimmel; handling/oogstbeschadiging welke is doorgeslagen in de eerste vlezige rok. Voor deze gebreken geldt een tolerantie van 2%.
2.4.8 Uitwendig schot bij gezonde uien, is niet toegestaan;
2.4.9 Inwendig schot is toegestaan, mits dit bij maximaal 5% van het aantal uien niet verder is ontwikkeld tot een hoogte van 66%, gerekend vanaf de bladstoel en waarvan maximaal 2% van de uien het inwendig schot is ontwikkeld tot een hoogte van 90% gerekend vanaf de bladstoel;
2.4.10 In- en uitwendig "Loos schot" is toegestaan. Loos schot ontstaat niet door normale schotvorming (geel) vanuit de bladstoel. Loos schot (grijs of groen) ontstaat vanuit de rokken middels bladvorming welke soms bij de ui naar buiten treedt en onmiddellijk daarna weer afsterft.
2.4.11 De betalingstermijn is maximaal 4 weken na levering.

3. Aanbod
3.1 Om een Aanbod te plaatsen op de Marktplaats, dient Verkoper de vereiste gegevens in de daarvoor bedoelde invoervelden in te vullen.
3.2 De Teeltregistratie dient binnen vijf (5) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan Koper verstrekt te worden.
3.3 Op de Marktplaats kunnen alleen Partijen worden aangeboden die op het moment van Aanbod reeds bestaan. Termijnhandel, waarbij toekomstige Partijen worden aangeboden, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

4. Aanbod, biedingen en totstandkoming Overeenkomst
4.1 Zolang het Aanbod niet is aanvaard door een Koper kan Verkoper zijn Aanbod weer intrekken door het Aanbod van de Marktplaats te verwijderen.
4.2 Zolang een bod op een Partij niet is aanvaard door Verkoper kan Koper zijn bod weer intrekken. Dit is niet mogelijk als Koper een termijn heeft verbonden aan het bod. Gedurende deze termijn kan Koper het bod niet intrekken of wijzigen. Na afloop van de termijn vervalt het bod automatisch als het bod nog niet is geaccepteerd door Verkoper.
4.3 Verkoper en Koper handelen te allen tijde in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Delegatie of volmachtverlening door Koper of Verkoper aan Uienhandel.com of aan een derde partij is niet toegestaan.
4.4 Een Overeenkomst komt tot stand zodra een Koper het Aanbod accepteert of Verkoper een bod accepteert. Op dat moment wordt er automatisch een Bevestiging aangemaakt via de Website en door Uienhandel.com aan Verkoper en Koper verstuurd. De Bevestiging geldt als bewijs van totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Verkoper.
4.5 De informatie zoals opgeslagen op de servers van Uienhandel.com geldt als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst alsmede de rechten en verplichtingen van Verkoper en Koper die voortvloeien uit een Overeenkomst.
4.6 Diegene die de Bevestiging ondertekent, garandeert en staat ervoor in dat hij bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan namens Verkoper of Koper.

5. Handelsfee
5.1 Voor iedere aankoop van een Partij via de Marktplaats is Koper een Handelsfee verschuldigd aan Uienhandel.com. De Handelsfee wordt berekend per ton bruto product Uien-Uit-Bewaring, per hectarie Af-Land-Uien bij gehele percelen en per vrachtwagen van 35 ton bruto product Af-land-Uien bij gedeeltelijke verkoop van een perceel, die op de marktplaats is geplaatst. De actuele hoogte van de Handelsfee staat vermeld op de Marktplaats.
5.2 De Handelsfee wordt na de totstandkoming van een Overeenkomst automatisch berekend via de Website en door Uienhandel.com direct aan Koper gefactureerd via e-billing.
5.3 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
5.4 Indien Koper enige factuur van Uienhandel.com niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aan Uienhandel.com de wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met 2%, berekend vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling.
5.5 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Uienhandel.com verschuldigde bedragen komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 (lees: tweehonderdvijftig Euro).
5.6 De vordering tot betaling van de aan Uienhandel.com verschuldigde bedragen is direct van rechtswege opeisbaar zodra Koper:
- in staat van faillissement wordt verklaard;
- surséance van betaling aanvraagt;
- beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd;
- bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; of
- indien deze een vennootschap onder firma of besloten vennootschap betreft: in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Uienhandel.com organiseert enkel de online Marktplaats waarop Verkopers en Kopers van uien elkaar treffen en Overeenkomsten met elkaar kunnen sluiten. Uienhandel.com is zelf dus geen partij bij Overeenkomsten.
6.2 Uienhandel.com is niet verplicht tot het verifiëren of controleren van kwaliteit, kwantiteit of hoedanigheid van de Partijen die worden aangeboden op de Marktplaats. Uienhandel.com is niet aansprakelijk voor schade die Koper, Verkoper of een derde lijdt als gevolg van afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit of hoedanigheid van de Partijen. Koper en Verkoper vrijwaren Uienhandel.com voor aanspraken in dat kader.
6.3 Uienhandel.com behoudt zich het recht voor om, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn en zonder voorafgaande waarschuwing, het proces van (aan)bieden en (ver)kopen via de Marktplaats voortijdig te beëindigen of ongeldig te verklaren indien:
6.3.1 Uienhandel.com constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt; of
6.3.2 er zich technische storingen voordoen op de Website of de Marktplaats.

7. Overige bepalingen
7.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Transactievoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Uienhandel.com en Koper/Verkoper verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

8. Toepasselijk recht
8.1 Op deze Algemene Transactievoorwaarden, Overeenkomsten en verdere rechtshandelingen tussen Koper en Verkoper die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.